عبدالعزیز دریایی خطبه جمعه دشتی (۲۵ بهمن۹۸)

عبدالعزیز دریایی خطبه جمعه دشتی (۲۵ بهمن۹۸)

نکاتی از خطبه جمعه شهر دشتی در گذر لحظه های زندگی ، هر آنچه از اخلاق و رفتار که به اختیار می نشانیم ، فردا آن را به اجبار درو خواهیم کرد . لذا تلاش کنیم با اخلاق و رفتار خود ، موجبات حسن عاقبت و بهشت را برای خود فراهم...