برگزاری کلاس های علمی بزرگسالان مجتمع دینی در سطح شهرستان پارسیان:

معاونت اجتماعی مجتمع دینی شهرستان پارسیان با توجه به مسئولیت اشاعه فرهنگ دینی که در جامعه دارد، اقدام به برگزاری کلاس های علمی بزرگسالان با عناوین متعددی از جمله کلاس های فرهنگیان،کلاس تجوید، کلاس قرائت قرآن، کلاس آموزش عمومی، کلاس فقه و تفسیر، کلاس اخلاق، کلاس احکام، کلاس تعالیم اسلام و .. در سطح شهرستان نموده است، که در مجموع ۷۲ کلاس می باشند. از این تعداد کلاس ۲۶ کلاس به موضوع تعالیم اسلام اختصاص دارد که منظم و منهجی و با یک وحدت رویه خاص برگزار می شود. اساتید کلاس های علمی از شیوخ مجتمع دینی می باشند.