واحد امور قرآنی به نمایندگی از طرف مجتمع دینی به تاسیس و نظارت بر کلاسهای قرآن و مکتبخانه ها در سطح شهرستان پارسیان می پردازد که در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ این واحد امور قرآنی با تعیین یک نفر به عنوان رابط و چهار نفر به عنوان بازرس جهت تشکیل و نظارت و ارائه خدمات به تمامی روستاها اقداماتی به شرح ذیل نموده اند:

واحد امور قرانی:

مناطق تحت پوشش: شهرستان پارسیان

خدمات اراه شده:

  1. تعیین رابط و بازرس جهت نظارت برفعالیتهای مکتبخانه ها

  1. تأسیس و نظارت بر کلاسهای قران

  1. برگزاری کلاسهای آموزش مربی برای معلمین ومربیان قران

  1. برگزاری کلاسهای تجوید و آموزش قران جهت مربیان ومعلمین

  1. برگزاری کلاس مدیریت برای مدیریان مکتبخانه ها

  1. تهیه جزوات آموزش قران برای دانش اموزان

  1. تأسیس مهد قران ها و نظارت برآنها جهت حسن اجرا

  1. پرداخت بخشی ازحقوق وهزینه جزوات مدیران و معلمین قران

  1. راه اندازی کلاسهای قران درایام زمستان دربسیاری از روستاها

(حل و فصل مشکلات خانوادگی مردم، پاسخ گویی به پرسش های دینی و شرعی مردم، برگزاری جلسات علمی مدرسین)