شعبه های تحت پوشش:

 

  1.       بندر مقام با مدیریت شیخ حسین خردو
  2.       لاوان با مدریت شیخ یوسف غلامپور
  3.       نخل خلفان با مدیریت شیخ محمد خلفانی
  4.       بوچیر با مدیریت شیخ موسی جعفری پور
  5.       بساتین با مدیریت شیخ بوهندی محمد زاده
  6.       رستاق با مدیریت شیخ محمد رسول نجیبی
  7.       پارسیان با مدیریت شیخ عبدالمجید قاسمی
  8.       حمیران با مدیریت شیخ محمد حمیرانی