آمار طلاب خواهر شعبه بندر مقام سال ۹۴-۹۳

 

 

ردیف

کـلاس (خواهران)

نـفر

۱

اول مقدمات (خواهران بندرمقام)

۱۶

۲

دوم مقدمات (خواهران بندرمقام)

۸

۳

اول متوسطه (خواهران بندرمقام)

۰

۴

دوم متوسطه (خواهران بندرمقام)

۹

۵

سوم متوسطه (خواهران بندرمقام)

۰

جمع کل

۳۳

 

 

شعبه مقام به روایت تصویر:

1

فضای داخل

2

3

طالبات در کلاس درس

4

5

6

کتابخانه

7

طبیعت زیبا در مسیر مقام

8

9