آمار طلاب خواهر شعبه بوچیر سال ۹۴-۹۳

 

ردیف

کـلاس (خواهران)

نـفر

۱

اول مقدمات (خواهران بوچیر)

۱۵

۲

دوم مقدمات (خواهران بوچیر)

۷

۳

اول متوسطه (خواهران بوچیر)

۰

۴

دوم متوسطه (خواهران بوچیر)

۶

۵

سوم متوسطه (خواهران بوچیر)

۰

جمع کل

۲۸

 

 

شعبه بوچیر به روایت تصویر:

11-1

11-2

دفتر و امور اداری

img_4137

فضای داخلی ساختمان کلاس ها

11-3

طالبات در کلاس درس

11-4

11-5

11-6

دفتر شعبه بوچیر

img_4131

شیخ عیسی دشتی، مدیر شعبه بوچیر

img_4234