تصاویری از دارالتحفیظ زیدبن ثابت پارسیان:

 

1ساختمان دارالتحفیظ

2

کلاس ها

3

 

6

دفتر

5طلاب در کلاس درس

7

8

نشست مدیر مجتمع با طلاب

9

طلاب در نماز جماعت

10

11

تصویر کلی طلاب

12

13