آمار مدرسه علوم دینی خواهران:

ردیف

کـلاس (خواهران)

نـفر

۱

اول مقدمات (خواهران دشتی)

۲۰

۲

دوم مقدمات (خواهران دشتی)

۶

۳

اول متوسطه (خواهران دشتی)

۹

۴

دوم متوسطه (خواهران دشتی)

۷

۵

سوم متوسطه (خواهران دشتی)

۵

جمع کل

۴۷

 

تصاویری مدرسه علوم دینی خلفای راشدین دشتی شعبه خواهران:

تصویر سردر

1

ساختمان اداری و آموزشی

2

 

3

دفتر مدرسه

4

کلاس ها

5

طلاب خواهران

6

 

8

9

10

 

امتحانات پایان فصل

11

همایش طلاب و مدرسین شعبه خواهران در مجتمع دینی

7