حضور شیخ محمد رحیمی در شهرستان ۲۰ تیر ۹۸

شیخ رحیمی در دشتی

۲۰۱۹۰۷۱۱_۲۳۳۳۵۹

۲۰۱۹۰۷۱۱_۲۳۳۳۲۳

۲۰۱۹۰۷۱۱_۲۳۳۱۱۹

۲۰۱۹۰۷۱۱_۲۲۴۸۱۶

۲۰۱۹۰۷۱۱_۲۲۴۷۵۲

 

شیخ رحیمی در کوشکنار

۲۰۱۹۰۷۱۱_۲۰۴۶۲۰

۲۰۱۹۰۷۱۱_۲۰۳۳۴۷۲۰۱۹۰۷۱۱_۲۰۳۳۳۴

 

ایراد خطبه روز جمعه توسط شیخ رحیمی در شهرستان پارسیان

Screenshot (693)

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :