شماره تلفن های ضروری جهت تماس با مجتمع:

نام مرکز

شماره تماس

شماره تلفن مدیریت مجتمع:

۳۳۰۰ ۴۶۵ ۰۷۶۴

شماره تلفن معاونت مجتمع:

۴۰۶۶ ۴۶۵ ۰۷۶۴

شماره تلفن دبیر تشکل ائمه جمعه:

۴۰۶۰ ۴۶۵ ۰۷۶۴

شماره تلفن معاونت امور فرهنگی:

۳۰۰۲ ۴۶۵ ۰۷۶۴

شماره تلفن معاونت امور قرآنی:

۴۰۶۶ ۴۶۵ ۰۷۶۴

معاونت مدرسه علوم دینی برادران:

۳۳۰۰ ۴۶۵ ۰۷۶۴

معاونت مدرسه علوم دینی خواهران:

۳۹۷۹ ۴۶۵ ۰۷۶۴

آدرس ما را از روی گوگل مپ بیابید: