اهداف تشکل ائمه جمعه :
* تقویت بنیه علمی و معنوی ائمه جمعه و خطبا.
* بررسی عملکرد ائمه جمعه و تشخیص موارد قوت و ضعف
آنها و اقدامات لازم.
* فراهم آوردن زمینه هایی جهت ارتباط ائمه جمعه با مشایخ منطقه.
* پرداختن به مجموعه مسائل مشترک عمومی که مردم در طول هفته با آن مواجه می شوند.