برنامه هفتگی دوره ی مقدمات و متوسطه برادران سال تحصیلی ۹۵-۹۴

 

کلاس سوم متوسطه                                                    شیفت صبح
ایام هفته زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه نحو نحو تفسیر تفسیر
یک شنبه فقه فقه میراث میراث
دوشنبه حدیث حدیث اصول اصول
سه شنبه منطق عقیده تاریخ تاریخ نصوص
چهارشنبه (صبح) حفظ صرف بلاغه بلاغه

 

—————————————————————————————————————————————————

 

کلاس دوم متوسطه                                                    شیفت عصر
ایام هفته زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه نحو نحو اصول اصول
یک شنبه میراث عقیده فقه فقه
دوشنبه بلاغه بلاغه حدیث حدیث
سه شنبه تفسیر تفسیر سیرت سیرت
چهارشنبه (صبح) املاء و انشاء صرف علوم قرآن سیرت حفظ

 

—————————————————————————————————————————————————-

 

کلاس اول متوسطه                                                           شیفت عصر
ایام هفته زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم
شنبه اصول اصول نحو نحو
یک شنبه مصطلح مصطلح تفسیر تفسیر
دوشنبه حدیث حدیث املاء و انشاء صرف
سه شنبه فقه فقه عقیده سیرت
چهارشنبه حفظ تجوید سیرت سیرت

 

——————————————————————————————————————————————————

 

کلاس دوم مقدمات                                                            شیفت عصر
ایام هفته زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم
شنبه نحو نحو صرف صرف
یک شنبه فقه فقه نحو املاء و انشاء
دوشنبه لغت لغت عقیده حدیث
سه شنبه قصص قصص حفظ فقه
چهارشنبه تفسیر تفسیر حدیث حدیث
پنج شنبه تجوید قرآن

 

—————————————————————————————————————————————————-

 

کلاس اول مقدمات (دبیرستان)                                                                  شیفت عصر
ایام هفته زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم
شنبه حدیث حدیث قصص
یک شنبه نحو نحو حفظ تجوید آسان
دوشنبه صرف صرف لغت لغت
سه شنبه نحو نحو املاء و انشاء
چهارشنبه فقه فقه تفسیر

 

—————————————————————————————————————————————————–

کلاس اول دیپلمه                                                                               شیفت صبح
ایام هفته زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه فقه فقه حدیث حدیث صرف
یک شنبه نحو نحو لغت لغت تجوید
دوشنبه حدیث حدیث تفسیر تفسیر عقیده
سه شنبه نحو نحو فقه فقه لغت
چهارشنبه صرف صرف قصص قصص املاء و انشاء