مدرسین مدرسه علوم دینی خلفای راشدین دشتی برادران و خواهران

۱-شیخ عبدالعزیز دریایی
۲-شیخ عبدالله شریفی
۳-شیخ فخرالدین اسدی
۴-شیخ فواد رسا

۵- شیخ خلف جاسمی
۶-شیخ محمود خردو
۷-شیخ حسین فضلی
۸-شیخ علی تباسیده
۹-شیخ عبدالمنعم عبدالهی
۱۰-شیخ داود طاوسی
۱۱-شیخ عبدالمجید قاسمی
۱۲-شیخ محمود مقدم
۱۳-شیخ عیسی دشتی
۱۴-شیخ محمد عزیزی
۱۵-شیخ احمد خنجی
۱۶-شیخ عبدالرزاق کتابت
۱۷-شیخ یعقوب خلیلی
۱۸-شیخ حسین حمودی
۱۹-شیخ بوهندی محمدزاده
۲۰-شیخ محمد احمدی

۲۱-شیخ عیسی قاضی

 

۱-خانم انصاری
۲-خانم عیسی زاده
۳-خانم محمدیان
۴-خانم دژبان
۵-خانم رادیوی
۶-خانم گلی
۷-خانم عاشوری
۸-خانم محمدی
۹-خانم زارع
۱۰-خانم بحری