اسامی نفرات برتر شرکت کننده در سطح ۱:

خواهران:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

امتیاز

سطح

رتبه

شهر

۱

فاطمه رحیمی

محمد

۹۶

۱

اول

پارسیان

۲

اسرین تباسیده

علی

۹۴

۱

دوم

پارسیان

۳

اسماء رحیمی

خالد

۹۴

۱

دوم

دشتی

۴

آسیه انصاری

جلال

۹۰

۱

سوم

پارسیان (احشام)

۵

کبریا ترک

شیرآقا

۹۰

۱

سوم

قاسمعالی

۶

سمیه روشناس

احمد

۹۰

۱

سوم

بستانو

 

برادران:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

امتیاز

سطح

رتبه

شهر

۱

آرین تاج الدینی

علی

۹۰

۱

اول

بوچیر

۲

عبدالله عبدالله زاده

یوسف

۸۸

۱

دوم

سروباش

۳

اسامه جعفری

احمد

۸۶

۱

سوم

برکه دوکاء

۴

احمد لطیفی

محمد

۸۶

۱

سوم

بهده

 از این نفرات در مراسم پایانی مسابقات که پنج شنبه شب مورخه ۱۸ تیرماه در مسجد جامع رستمانی شهر دشتی برگزار می شود، تقدیر به عمل می آید.

***

اسامی افراد راه یافته به مرحله ی دوم مسابقات قرآن

اسامی شرکت کننده های سطح ۲ :

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

امتیاز

سطح

شهر

۱

عارف زارعی

محمد

۸۴

۲

کوشکنار

۲

محمد محمدی

عبدالله

۸۸

۲

کوشکنار

۳

یوسف رامشک

عبدالرحمن

۸۴

۲

کوشکنار

۴

هاجر یوسفی

احمد

۹۲

۲

بستانو

۵

اسماء بحری

علی

۹۴

۲

بستانو

۶

فرحناز رمضانی

احمد

۸۴

۲

عمانی

۷

عبدالله مبارکی

محمد

۸۶

۲

فومستان

۸

جابر جعفری

احمد

۹۲

۲

برکه دوکاء

۹

آسیه عقیلی

احمد

۹۰

۲

برکه دوکاء

۱۰

عبدالله مبارکی

محمد

۸۲

۲

برکه دوکاء

۱۱

اسعد تباسیده

علی

۹۲

۲

پارسیان

۱۲

یوسف مولوی

عبدالله

۸۰

۲

پارسیان

۱۳

یونس شافعی

محمد

۸۰

۲

پارسیان

۱۴

حمیرا رحیمی

محمد

۹۴

۲

پارسیان

۱۵

حمیرا برادر

عبدالله

۹۴

۲

پارسیان

۱۶

حسین قاسمی

یعقوب

۹۴

۲

دشتی

۱۷

نیلوفر رحیمی

خالد

۹۰

۲

دشتی

۱۸

آمنه احمدیان

مسعود

۸۸

۲

ستولو

۱۹

آمنه دهقانی

یعقوب

۸۰

۲

یردخلف

 

 اسامی شرکت کنندگان سطح ۳ جدول شماره ۱:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

امتیاز

سطح

شهر

۱

سعید محمدی

یوسف

۸۸

۳

شیوء

۲

یعقوب حسن پور

یوسف

۸۸

۳

مغدان

۳

عزیزه مفتولی

عبدالله

۸۸

۳

مغدان

۴

نجمه مقامی زاده

محمد

۸۴

۳

مغدان

۵

آمنه ایرانی

عبدالله

۸۰

۳

مغدان

۶

سهیلا بحری

علی

۱۰۰

۳

بستانو

۷

فاطمه رحمانی

حامد

۹۸

۳

بستانو

۸

محمد دریایی

علی

۹۶

۳

بستانو

۹

ناصره بحری

علی

۹۲

۳

بستانو

۱۰

فاطمه حسینی

حاجی

۹۲

۳

بستانو

۱۱

فاطمه بحری

علی

۸۸

۳

بستانو

۱۲

صفیه بحری

علی

۸۶

۳

بستانو

۱۳

محمد درویشان

عبدالرحمن

۸۶

۳

بستانو

۱۴

احمد بحری

محمود

۸۴

۳

بستانو

۱۵

محمد امین محمدی

محمدیار

۹۴

۳

کوشکنار

۱۶

ولید علیزاده

احمد

۸۴

۳

کوشکنار

۱۷

عایشه جابری

ناصر

۹۰

۳

کوشکنار

۱۸

مریم جابری

ناصر

۸۴

۳

کوشکنار

۱۹

خدیجه سالمی

یوسف

۸۲

۳

کوشکنار

۲۰

هاجر ستوده

خلف

۸۰

۳

کوشکنار

۲۱

رقیه اسلامی

عبدالله

۸۶

۳

کوشکنار

۲۲

ابراهیم شریفی

ماندنی

۹۴

۳

خوضو و رستم آباد

۲۳

محمد نور شریفی

عبدالله

۸۶

۳

خوضو و رستم آباد

۲۴

بهرام شریفی

ماندنی

۸۴

۳

خوضو و رستم آباد

۲۵

گلنار دیمر

حاجی

۸۰

۳

خوضو و رستم آباد

۲۶

مصطفی دیمر

عبدالکریم

۸۰

۳

خوضو و رستم آباد

۲۷

نعیمه خاتمیان

احمد

۹۸

۳

عمانی

۲۸

مریم قنبری

علی

۸۰

۳

عمانی

۲۹

نعیمه حسینی

محمد

۸۸

۳

یرد خلف

۳۰

عبدالله ملکی

حسن

۸۰

۳

یرد خلف

 

اسامی شرکت کنندگان سطح ۳ جدول شماره ۲:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

امتیاز

سطح

شهر

۳۱

محمود مبارکی

مبارک

۹۸

۳

میلکی

۳۲

علی مبارکی

مبارک

۸۸

۳

میلکی

۳۳

صغری بلوچی

محمد

۸۸

۳

میلکی

۳۴

سمانه برومند

حسین

۸۶

۳

فومستان

۳۵

زهرا کاکا

غلام

۸۴

۳

فومستان

۳۶

فاطمه رضایی

مسعود

۸۴

۳

فومستان

۳۷

زکریا خیاری

عبدالله

۹۴

۳

برکه دوکاء

۳۸

عبدالسلام شمس

خلیل

۹۴

۳

برکه دوکاء

۳۹

علی عبداللهی

میر

۸۸

۳

برکه دوکاء

۴۰

عبدالله شمسی

خلیل

۸۶

۳

برکه دوکاء

۴۱

فائقه بهزادی

محمد

۸۸

۳

قاسمعالی

۴۲

مریم کوخردی

محمد

۸۱

۳

قاسمعالی

۴۳

اسماعیل شریفی

قطب الدین

۸۴

۳

پارسیان

۴۴

مریم رحمانی

حامد

۱۰۰

۳

پارسیان

۴۵

فاطمه انصاری

اسماعیل

۹۸

۳

پارسیان

۴۶

آمنه موسی زاده

احمد

۹۶

۳

پارسیان

۴۷

اسماء ماجدی

محمد

۹۲

۳

پارسیان

۴۸

صبری خاطری

فتح الله

۹۲

۳

پارسیان

۴۹

نشمین سعیدزاده

محمدحسین

۹۲

۳

پارسیان

۵۰

حفصه بحری

ابراهیم

۹۰

۳

پارسیان

۵۱

حلیمه یوسفی

حسن

۸۸

۳

پارسیان

۵۲

وحیده تمیمی

علی

۸۸

۳

پارسیان

۵۳

راضیه قاسمی

قاسم

۸۸

۳

پارسیان

۵۴

فاطمه درویشان

جاسم

۸۸

۳

پارسیان

۵۵

زینب درزاده

دوشنبه

۸۴

۳

پارسیان

۵۶

فاطمه روانبخش

ابراهیم

۸۴

۳

پارسیان

۵۷

مریم عابدی

یوسف

۸۲

۳

پارسیان

۵۸

مدینه کاملی پور

قاسم

۸۰

۳

پارسیان

۵۹

عبدالله اکبری

یوسف

۹۰

۳

غورزه

۶۰

نعیمه مبارک نژاد

عبدالله

۸۰

۳

کناردان

 

اسامی شرکت کنندگان سطح ۳ جدول شماره ۳:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

امتیاز

سطح

شهر

۶۱

شیما مبارک نژاد

عبدالله

۹۸

۳

دشتی

۶۲

عبدالله رکاب

عبدالعزیز

۹۶

۳

دشتی

۶۳

حلیمه دستمزد

عبدالله

۹۶

۳

دشتی

۶۴

لیلا سعیدی

محمد

۹۴

۳

دشتی

۶۵

صالح سرور

احمد

۹۲

۳

دشتی

۶۶

فاطمه بحری

احمد

۹۲

۳

دشتی

۶۷

ساره دستمزد

عبدالله

۹۲

۳

دشتی

۶۸

اسراء اسلامی

قاسم

۸۸

۳

دشتی

۶۹

احمد قاسمی

یعقوب

۸۶

۳

دشتی

۷۰

بدریه یوسف نژاد

عبدالرحمن

۸۶

۳

دشتی

۷۱

مبارک دریایی پور

شبیب

۸۲

۳

دشتی

۷۲

عبدالعزیز ستارزاده

جاسم

۸۰

۳

دشتی

۷۳

محدثه احمدیان

احمد

۸۴

۳

ستلو

۷۴

رسول قاسمی

نعمت

۱۰۰

۳

بوچیر

۷۵

محمد غلامی

عبدالرحیم

۸۸

۳

بوچیر

۷۶

مهتاب ملکزاده

حسین

۱۰۰

۳

بوچیر

۷۷

فروزان جعفری

محمد

۹۸

۳

بوچیر

۷۸

هاجر رسایی

محمد

۸۸

۳

بوچیر

۷۹

فاطمه اکبری

عبدالله

۸۰

۳

بوچیر

۸۰

سلیمان دربان

حاجی

۹۸

۳

حمیران

۸۱

موسی حمیرانی

عبدالله

۸۴

۳

حمیران

۸۲

محمد رستگار

علی

۸۲

۳

حمیران

۸۳

مژگان حمیرانی

عبدالله

۹۶

۳

حمیران

۸۴

مدینه قاسمی

غلام

۹۲

۳

حمیران

۸۵

مرجان حمیرانی

حسین

۸۸

۳

حمیران

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :