برای موفقیت در فعالیت جمعی و تعاون در جهت توسعه ی دینی ضروری است که قوانین و ضوابط وضع شود و وظایف و اختیارات و حقوق تعیین گردد و از این راه می توان بصورتی بهتر و بهینه از امکانات ظرفیتها و توانها استفاده کرد و فعالیتها و مشارکتها را نظم بخشید و میزان رشد و پیشرفت را ارزیابی نمود.
لذا این اساسنامه با توجه به وضعیت کنونی این مجتمع تدوین شده است و امید است به توفیق خداوند در راه رسیدن به
نتیجه ی مطلوب، مفید افتد.

فصل اول: کلیات و اهداف
•    نام
•    تعریف
•    مدت فعالیت
•    محدوده فعالیت
•    اهداف

ماده ۱:
نام: « مجتمع دینی شهرستان پارسیان» که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار « مجتمع» خوانده می شود.
ماده ۲:
تعریف: مجتمع مؤسسه ای مستقل، غیر دولتی و غیرانتفاعی جهت ارائه ی خدمات، پرورش و آموزش بر پایه ی دین مبین اسلام با گرایش مذهب اهل سنت می باشد که از طریق تشکیل مدارس، شعبه ها، کلاسها و کمیته ها با تدوین آیین نامه و دستور کار هر یک اقدام می نماید.
ماده۳:
مدت فعالیت: مدت فعالیت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد.
ماده۴:
محدوده فعالیت: محدوده ی فعالیت شهرستان پارسیان و توابع می باشد و در صورت ایجاب پس از کسب مجوز از هیأت امنا می تواند در دیگر مناطق نیز فعالیت کند.

ماده ۵:
اهداف:
۱)    اشاعه و گسترش فرهنگ دینی در میان اقشار مختلف جامعه.
۲)    تأمین نیازهای فکری، عقیدتی و جسمی جامعه.
۳)    ایجاد بستری مناسب جهت رشد و ارتقاء سطح علمی و تربیتی تمامی افراد جامعه.
۴)    تربیت و پرورش انسانهای فعال و آگاه از طریق:
* کسب معرفت، علم و حکمت.
* بکار گیری هوشیارانه ی هنر تبلیغ و دعوت اسلامی.
* تعامل فعال و پایدار با جامعه.
۵)    کشف، جذب و پرورش استعدادها و پشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان.
۶)    کمک به فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای ایجاد هماهنگی میان محققان و شخصیتهای جامع الشرایط علمی.

فصل دوم: ساختار: (ارکان و تشکیلات)
هیأت امنا
مدیر مجتمع
معاون اول
مدارس دینی
کمیته های اجرایی:
* کمیته ی نظارت و برنامه ریزی
* کمیته ی فرهنگی و آموزش عمومی
* کمیته ی راهنمایی و مشاوره
* کمیته ی ورزشی و تربیت بدنی

ماده ۶:
هیأت امناء
بند ۱: تعریف
هیأت امناء عالیترین مرجع تصمیم گیری در مجتمع بوده که از نمایندگان معتمدین مجتمع و معتمدین جامعه تشکیل می شود.
بند ۲: کیفیت انتخاب و مدت فعالیت
پیشنهاد اعضاء این است که تعداد اعضاء معتمدین مجتمع (۳/۱) یک سوم کل اعضاء هیأت امناء باشند. ترتیب انتخاب معتمدین مجتمع توسط شورای مدرسین از بین کادر رسمی مجتمع انتخاب می شوند. سپس معتمدین جامعه توسط معتمدین مجتمع تعیین میگردند، مدت فعالیت هیأت امناء ۴ سال می باشد.
معتمدین مجتمع + معتمدین جامعه = هیأت امناء
بند ۳: ارکان هیأت امناء
•    رییس
•    نائب رییس
•    منشی
•    سایر اعضاء
تبصره ۱:
لازم است هیأت امنا در طول سال هر ماه یکبار جلسه داشته باشد که این جلسات با حضور (۳/۲) دو سوم اعضاء رسمیت یافته و مصوبات باید به تأیید اکثریت (نصف باضافه یک) برسد.
بند ۴: وظایف هیأت امناء
۱)    تصویب اساسنامه و آیین نامه های اجرایی پس از تهیه و تدوین آن توسط کمیته ی نظارت و برنامه ریزی.
۲)    تعیین سیاستها، برنامه ها و خط مشی کلان فعالیتهای مجتمع.
۳)    بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای توسعه گرایانه ی کمیته ی نظارت و برنامه ریزی.
۴)    تصویب بودجه و ترازنامه ی پیشنهادی مدیر مجتمع.
۵)    حل و فصل دعاوی و اختلافات اعضاء یا کمیته های اجرایی با مدیر مجتمع.
۶)    تأمین هزینه های جاری مجتمع.
۷)    عزل و نصب مدیر مجتمع.
۸)    رأی اعتماد به اعضای پیشنهادی کمیته های اجرایی مدیر مجتمع.
۹)    رأی اعتماد به مدیران مدارس و مدرّس جدید پیشنهادی مدیر مجتمع.
ماده ۷: مدیر مجتمع
بند ۵: تعریف
مدیر مجتمع عالیترین مرجع اجرایی در مجتمع می باشد و در حدود اختیاراتی که هیأت امناء مطابق اساسنامه و آیین نامه های اجرایی به وی تفویض می کند مجری مصوّبات کمیته نظارت و برنامه ریزی می باشد.
بند ۶: کیفیت انتخاب و مدت فعالیت
مدیر مجتمع توسط هیأت امناء به مدت ۴ سال انتخاب
می شود و انتخاب مجدد وی طبق مقررات این اساسنامه بلا مانع می باشد.
بند ۷: وظایف
۱)    اجرای تمامی مصوبات هیأت امناء و کمیته ی نظارت و برنامه ریزی.
۲)    تهیه ی گزارش عملکرد سالانه ی مجتمع و ارائه ی آن به هیأت امناء جهت بررسی.
۳)    تهیه ی پیش نویس ترازنامه، بودجه سالانه و ارائه ی آن به هیأت امناء جهت بررسی.
۴)    نماینده ی قانونی مجتمع در مراجع رسمی، نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.
۵)    نگهداری دارایی، اموال، حسابها و حفاظت و حراست از اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حسابها و پرداخت حقوق کارمندان.
۶)    کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر و مُهر مجتمع معتبر خواهد بود.
۷)    حضور در جلسات کمیته های اجرایی جهت ارزیابی و اقدامات لازم.
۸)    اشراف بر اوضاع و احوال مجتمع و پرداختن به حل مشکلات کادر مجتمع و احساس مسؤلیت در قبال آنها.
۹)    مدیر سخنگوی رسمی مجتمع می باشد.
۱۰)    جلب اعتماد مردم و همچنین جلب مشارکت و همکاری افراد خیّر و مؤسسات خیریه با مجتمع.
۱۱)    عزل و نصب اعضای کمیته های اجرایی و معرفی آنها به هیأت امناء جهت رأی اعتماد.
۱۲)    عزل و نصب مدیران مدارس و انتخاب مدرس جدید با مشورت شورای مدرسین و معرفی آنان به هیأت امناء جهت رأی اعتماد.
۱۳)    انتخاب یکی از رؤسای کمیته های اجرایی به عنوان معاون اول.
ماده ۸: معاون اول
بند ۸: تعریف
معاون اول عالیترین مرجع اجرایی بعد از مدیر (نفر دوم) در مجتمع می باشد.
بند ۹: کیفیت انتخاب و زمان فعالیت
مدیر مجتمع یکی از رؤسای کمیته های اجرایی را بعنوان معاون اول خود انتخاب می کند و زمانیکه مدیر از حضور در مجتمع معذور باشد تمامی وظایف مفوّضه به مدیر از سوی هیأت امناء مطابق با اساسنامه انجام می دهد.
ماده ۹: مدارس دینی
بند ۱۰: تعریف
مدارس دینی مراکزی هستند که از طریق تعلیم علوم شرعیه دین مبین اسلام با گرایش مذهب اهل سنت به جوانان و نوجوانانی که مطابق با آیین نامه ثبت نام می کنند پرورش و آموزش می دهد.
بند ۱۱: وظایف
از آنجایی که مدارس زیر نظر مجتمع، عضو شورای عالی مدارس اهل سنت جنوب ایران می باشند مؤظفند که مطابق با آیین نامه مصوب ۰۲/۰۶/۱۳۸۲ آن شورا که در سه بخش، هیجده فصل، یکصد و پنجاه و شش بند و پانزده تبصره تدوین شده است اقدام نمایند.

تبصره ۲:
بررسی رعایت تمامی مفاد آیین نامه اداری و اجرایی شورای عالی مدارس اهل سنت جنوب ایران به عهده بازرس این شورا و همچنین کمیته نظارت و برنامه ریزی مجتمع می باشد.
تبصره ۳:
تمامی مدارس زیر نظر مجتمع مؤظفند که جهت تکمیل کادر کمیته های اجرایی مجتمع در هر کمیته یک نفر را به مدیر مجتمع جهت انتخاب معرفی کنند.
ماده ۱۰: کمیته های اجرایی
•    کمیته نظارت و برنامه ریزی.
•    کمیته فرهنگی و آموزشی عمومی.
•    کمیته راهنمایی و مشاوره.
•    کمیته ورزشی و تربیت بدنی.
پیشنهاد شد که فقط ۲ کمیته فعالیت داشته باشد.
۱)    کمیته نظارت و برنامه ریزی.
۲)    کمیته فرهنگی و آموزشی عمومی.
و سایر کمیته های اجرایی اعم از راهنمایی و مشاوره و کمیته ورزشی و تربیت بدنی به نام واحدها زیر نظر کمیته فرهنگی فعالیت نمایند و جهت فعالیت خود آئین نامه های داخلی تنظیم و پس از تصویب هیأت امناء اجرا نمایند.
بند ۱۲: کیفیت انتخاب و مدت فعالیت
۱)    مدیر هر مدرسه چهار نفر را فراخور استعداد و تخصص آنها در هر یک از کمیته های اجرایی به مدیر مجتمع معرفی می کند.
۲)    مدیر مجتمع چهار نفر را فراخور استعداد و تخصص آنها در هر یک از کمیته های اجرایی بعنوان نماینده خود انتخاب می کند.
۳)    مدیر مجتمع پس از تأیید اعضای معرفی شده آنان را جهت رأی اعتماد نهائی به هیأت امناء معرفی می کند.
۴)    اعضای هر کمیته پنج نفر می باشد که از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس، یک نفر را بعنوان نائب رئیس و یک نفر را بعنوان منشی انتخاب می کنند.
۵)    مدت فعالیت آنها در کمیته های مربوطه چهار سال
می باشد و انتخاب مجدد آنها طبق مقررات اساسنامه بلامانع می باشد.
تبصره ۴:
نمایندگان مدارس در کمیته ی مربوطه بعنوان نماینده مجتمع در حوزه ی تحت پوشش خود فعالیت می کنند.
تبصره ۵:
رؤسای کمیته های اجرایی معاونین مدیر مجتمع محسوب
می شوند.
تبصره ۶:
تمامی کمیته های اجرایی مؤظفند جهت سامان دادن به وظایف خود آیین نامه داخلی تدوین نمایند.
تبصره ۷:
کمیته های اجرایی مؤظفند هر دو ماه یکبار بصورت ادواری در مدارس زیر نظر مجتمع تشکیل جلسه دهند و گزارش دو ماهانه خود را بصورت مکتوب به کمیته نظارت و برنامه ریزی جهت مطالعه و بررسی و ارائه نتایج حاصله به مدیر مجتمع و هیأت امناء تحویل دهند.
ماده ۱۱: کمیته نظارت و برنامه ریزی
بند ۱۲: تعریف
کمیته نظارت و برنامه ریزی عالیترین مرجع برنامه ریزی و ناظر بر اجرای تمامی مفاد اساسنامه در مجتمع می باشد.
بند ۱۳: وظایف
۱)    ارائه برنامه های بلند مدت یا راهبردی (استراتژیک)، میان مدت یا کوتاه مدت (تاکتیک)، اصلاح و یا تغییر در اساسنامه مطابق با مقتضیات زمان و ارائه آن به هیأت امناء جهت تصویب نهایی.
۲)    …
۳)    …
۴)    …
۵)    …
۶)    …
۷)    گزارش هر گونه تخلف کمیته های اجرایی و سایر ارکان مجتمع از مفاد اساسنامه به هیأت امناء.
تبصره ۷:
کمیته نظارت و برنامه ریزی می تواند در هر موقع فعالیت های مجتمع را اعم از مدارس و کمیته های اجرایی مورد بازرسی و بررسی قرار دهد.
تبصره ۸:
رییس کمیته نظارت و برنامه ریزی بمنظور هماهنگ سازی فعالیت های کمیته های اجرایی و همچنین آگاهی از کمّ و کیفیت فعالیت های آنان می تواند در جلسات کمیته ها بدون داشتن حق رأی شرکت کند.

ماده ۱۲: کمیته فرهنگی و آموزش عمومی
بند ۱۴: تعریف
کمیته فرهنگی و آموزش عمومی کمیته ای است که در راستای بیدار گری و ارتقاء سطح آگاهی خانواده ها نسبت به آسیب های اجتماعی و اخلاقی، ایجاد خودباوری و شناخت هویت دینی در میان اقشار مختلف جامعه فعالیت می کند.
بند ۱۵: وظایف
۱)    فعال ساختن مساجد از طریق:
* برگزاری کلاس های علمی و دینی به تفکیک رده های
سنی مختلف.
* دعوت از علماء و اندیشمندان جهت اجرای مراسم فرهنگی
و دینی.
* تنظیم وقت نماز و اذان خصوصاً در ماه مبارک رمضان.
* برگزاری مراسم سخنرانی بعد از نماز در بعضی اوقات.
* انتخاب امام و مؤذن مناسب.
* تشکیل هیأت امناء.
* ایجاد قفسه هایی جهت نگهداری کتاب.
۲)    ایجاد تشکل ائمه جمعه بمنظور:
* تقویت بنیه علمی و معنوی ائمه جمعه و خطبا.
* بررسی عملکرد ائمه جمعه و تشخیص موارد قوت و ضعف
آنها و اقدامات لازم.
* فراهم آوردن زمینه هایی جهت ارتباط ائمه جمعه با مشایخ منطقه.
* پرداختن به مجموعه مسائل مشترک عمومی که مردم در طول هفته با آن مواجه می شوند.
۳)    ایجاد و تأسیس مهد قرآن و مکتبخانه بمنظور:
* آگاهی بخشی کودکان نسبت به احکام و آداب اسلامی.
* رشد و پرورش روحی، فکری و جسمی کودکان با استفاده
از آموزه های دینی و قرآن.
* فراهم آوردن زمینه های انگیزه ساز در میان کودکان در
راستای بالا بردن ذوق و علاقه به برنامه های قرآن.
* آشنا کردن کودکان با بزرگان دین و الگو پذیری از آن
بزرگان.
* شناخت استعدادهای کودکان و تلاش جهت بارور نمودن
آن.
* آشنا کردن کودک به تغذیه سالم، آداب غذا خوردن،
نظافت شخصی و محیط.
* اختصاص دادن ساعتی از وقت مهد و مکتبخانه به ورزش و
سلامتی.
۴)    تلاش در جهت مجهز نمودن کتابخانه های تمامی مدارس در تمامی زمینه های علمی، دینی، اجتماعی و … و فراهم آوردن زمینه های استفاده آحاد افراد جامعه از این کتابخانه ها.
۵)    تلاش در جهت راه اندازی کلاس های متنوع علمی و دینی در تمامی روستاها و شهرها.
ماده ۱۳: کمیته مشاوره و راهنمایی
بند ۱۶: تعریف
کمیته راهنمایی و مشاوره کمیته ای است که بین مُراجع و مشاور ارتباط خاصی برقرار کرده و بر اثر تعامل و ارتباط مشاوره ای به جستجوی راهکاری برای مشکلاتش می پردازد.
بند ۱۷: وظایف
۱)    کمک به دانش آموزان، دانشجویان و … بمنظور سازگاری با محیط.
۲)    عرضه اطلاعات نظام یافته و منسجم به دانش آموزان و دانشجویان جهت آگاهی نسبت به برنامه های درسی، رشته های تحصیلی، مقررات و آیین نامه های امتحان، امکانات آموزشی و خصایص حرفه ای و شغلی.
۳)    ارائه خدمات لازم در تهیه منابع کنکور تمامی مقاطع تحصیلی کاردانی تا دکتری و ایجاد کلاس های آمادگی کنکور در حد امکان و توانایی مجتمع.
۴)    راهنمایی و مشاوره شغلی جهت شناخت استعدادها، رغبتها و محدودیت های مُراجع و شناخت نسبت به امکانات، نیازها و ویژگی های مشاغل.
۵)    راهنمایی و مشاوره خانوادگی با ارائه روشهای صحیح تربیتی بمنظور ایجاد تعادل و رابطه سالم و سازنده بین اعضای خانواده.
۶)    راهنمایی و مشاوره بهداشتی و روانی جهت تأمین سلامت جسمی و روان و پیشگیری از بیماریهای جسمی و روانی.
تبصره ۹:
مشکل مُراجع ممکن است در زمینه های عاطفی، اجتماعی، ذهنی و … باشد، مشاور باید محیطی مملو از درک و همدلی و تفاهم بوجود آورد تا مُراجع احساس آرامش و امنیت کند از اینرو در راهنمایی و مشاوره :
اولاً: برقراری تعامل و رابطه مداوم و هدفدار بین مراجع و مشاور ضروری است.
ثانیاً: هدف غایی اتخاذ تصمیمی معقول و منطقی است که با نیازها و امکانات شخصی و اجتماعی مراجع سازگار باشد.
تبصره ۱۰:
راهنمایی و مشاوره بر اعتقاد به آزادی و استقلال و ارزشمندی انسان استوار است، فرد پس از شناخت خود باید بتواند آزادانه تصمیم بگیرد از اینرو راهنمایی و مشاوره بر همکاری و کمک متکی است نه بر تحکم و اجبار.
تبصره ۱۱:
از آنجاییکه راهنمایی و مشاوره با شخصیت و حیثیت آدمیان در ارتباط است لازم است که مشاور دارای خصوصیات زیر باشد:
•    اهل تقوا و خدا شناس باشد.
•    صاحب رأی و أهل نظر باشد و به حوزه کار و مسؤلیت خود واقف باشد.
•    رازدار باشد آنگونه که مراجع بتواند سرّ خود را با او در میان گذارد.
•    آزاد و دارای استقلال فکری، روحی و تعادل روانی باشد.
•    خیرخواه دیگران باشد و فهم و تدبیر خود را مددیار مراجع قرار دهد.
ماده ۱۴: کمیته ورزشی و تربیت بدنی
بند ۱۸: تعریف
کمیته ورزشی و تربیت بدنی کمیته ای است که از طریق مطالعه و برنامه ریزی در رشته های مختلف ورزشی بمنظور رشد و توسعه تعمیم ورزش و تربیت و ارتقای آمادگی جسمانی و سلامت روح و روان آحاد جامعه فعالیت می کند.
بند ۱۹: وظایف
۱)    تأمین سلامتی و توان مبارزه با بیماریها از طریق:
* افزایش قابلیتهای جسمانی.
* ایجاد هماهنگی بین اندامهای بدن.
* تناسب اندام، اصلاح و رفع نارساییهای جسمانی.
* ایجاد سرعت در واکنشهای عضلانی.
۲)    کشف و پرورش استعدادهای نهفته ورزشی.
۳)    پرورش نیروی بدنی مورد نیاز جامعه.
۴)    آموزش قوانین و مقررات رشته های ورزشی.
۵)    آموزش مطالب علمی ورزش و تربیت بدنی.
۶)    ایجاد انگیزه و تشویق جوانان به انجام فعالیتهای ورزشی.

پـایـان

این اساسنامه در یک مقدمه، دو فصل، چهارده ماده، نوزده بند و یازده تبصره تدوین شده و در تاریخ ۰۱/۰۵/۱۳۸۵ به تصویب کمیته تدوین و تهیه اساسنامه مجتمع دینی شهرستان پارسیان رسیده است